Svet-Stranek.cz
zapsaný spolek
TOP BUČOVICE

PŘELOŽKA A OBCHVAT V DATECH:zapsaný spolek

PŘELOŽKA A OBCHVAT V DATECH

Protože se kolem přeložky a obchvatu města Bučovice vyskytuje stále mnoho lží, chtěli bychom Vám připomenout jak šel čas.
Pokud si projdete následující přehled zjistíte, že územní řízení na přeložku nebylo zastaveno na základě petice, protože ta byla sepsána a podána až po zastavení řízení. Rovněž zjistíte, že s tím nemělo nic společného ani sdružení TOP Bučovice, protože to vzniklo ještě později....
Při sestavení tohoto přehledu jsme vycházeli z informací od ŘSD a Města Bučovice. Budeme rádi, pokud nám pomůžete tento přehled doplnit o další informace a jména lidí, kteří se na jednotlivých rozhodnutích podíleli.

JAK TO BYLO S PŘELOŽKOU:


O nutnosti řešení komunikace I/50 se uvažovalo od 60. let20. století


V roce 1991 Dopravoprojekt zpracoval studii souboru stavebBučovice, která prokázala reálnost trasy dopravního řešení návrhu SÚP Bučovic.


V roce 1992 Dopravoprojekt zpracoval studii trasy přeložky,která dořešila trasování ve Vícemílích.


V dubnu 1993 byla usnesením zastupitelstva vybrána varianta pro dopracování. (Rozhodlo o tom zastupitelstvo a žádní odborníci, jak se nám snažili někteří namluvit). Vybíralo se, zda přeložka povede po levém nebo pravém břehu Litavy. Možnost stavby skutečného obchvatu se nikdy neřešila.(I o tom rozhodlo zastupitelstvo města Bučovice)


V listopadu 1994 byla na objednávku města Bučovice zpracována dokumentace EIA, která však nebyla posouzena.


V roce 1995 byla trasa zapracována do územního plánu města  Bučovice. Koncept územního plánu byl schválen zastupitelstvem dne 21. 2. 1995. Územní plán pak byl schválen zastupitelstvem dne 20. září 1995.


V červenci 1997 Dopravoprojekt Brno zpracoval dokumentaci pro územní rozhodnutí, která byla podkladem pro aktualizovanou dokumentaci EIA zveřejněnou 20. srpna 1997.


Dne 3. září 1998 se uskutečnilo veřejné projednání a 22. září 1998 MŽP ČR vydalo souhlasné stanovisko.


Územní řízení probíhalo v letech 1997 až 2000, ale bylo zastaveno.


V květnu 2001 zástupci Města Bučovice informovali Ředitelství silnic a dálnic o tom, že chtějí napojit na přeložku průmyslovou  zónu.


V listopadu 2001 proběhla jednání, kde byl řešen výběr varianty připojení průmyslové zóny.


V roce 2002 byla objednána aktualizace dokumentace pro územní řízení a zpracována studie napojení průmyslové zóny


V dubnu 2003 se vyloučilo další zapracovávání napojení průmyslové zóny do projektové dokumentace z důvodu velkého nárůstu objemu a nemožnosti zařadit napojení prům. zóny do silniční sítě spravované Ředitelstvím silnic a dálnic ČR (nemůže být hrazeno ze st. rozpočtu)


V červnu 2004 a listopadu 2005 Dopravoprojekt Brno zpracoval aktualizace dokumentace pro územní rozhodnutí.


V lednu 2008 Dopravoprojekt Brno zpracoval aktualizace dokumentace pro územní rozhodnutí na 1. etapu a v říjnu 2008 na 2. etapu.


30. června 2008 bylo vydáno rozhodnutí o umístění stavby  na 1. etapu km 0,000 - 3,520.

Proti tomuto rozhodnutí bylo podáno odvolání .


20. března 2009 Krajský úřad Jihomoravského kraje rozhodnutío umístění stavby zrušil a vrátil k novému projednání Stavebnímu úřadu v Bučovicích.


24. března 2009 vznikla petice občanů města Bučovice zazměnu územního plánu města Bučovice, která by vedla ke změně trasy silnice I/50 a vzniku  obchvatu.  K petici se připojilo1262 občanů. 

Současně s předáním petice byli zastupitelé města žádáni, aby nechali vypracovat studii skutečného obchvatu a aby město Bučovice zveřejnilo dokumentaci k průtahu  a jasné grafické znázornění plánované trasy průtahu. Tento návrh byl zastupitelstvem opakovaně zamítnut.


17. srpna 2009 bylo Ministerstvem vnitra  registrováno občanské sdružení TOP Bučovice,o.s.


V prosinci 2009 bylo územní řízení na základě žádosti ŘSD zastaveno.


V červnu 2010 požádalo ŘSD o  posuzování vlivů přeložky na životní prostředí.

Krajský úřad Jihomoravského kraje na základě zjišťovacího řízení rozhodl, že  záměr I/50 Bučovice, přeložka, v k.ú. Marefy, Bučovice, Vícemilice, bude posuzován podle zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. Z toho důvodu stanovilkrajský úřad ŘSD povinnost zpracovat dokumentaci. Při dopracování má vzítzpracovatel v úvahu všechny připomínky získané v rámci zjišťovacího řízení a vdokumentaci je přehledně vypořádat.

Konkrétně krajský úřad nařídil dopracovat dokumentaci o:

- podrobnou hlukovou studii s použitím aktuálních údajů s výhledem doroku 2020

- zapracování požadavků České inspekce životního prostředí týkající seúprav koryta řeky Litavy a odvádění dešťových vod z komunikace tak, aby byl chráněnvodní tok před ropnými látkami a posypovými solemi.

- podrobné biologické hodnocení s použitím údajů získaných v rámci celévegetační sezóny a písemné vyhodnocení vlivu zamýšleného zásahu na rostliny aživočichy.

- podrobnou dopravní studii, která posoudí intenzitu dopravy způsobenouzáměrem a ovlivnění ostatních účastníků silničního provozu touto dopravou

- vizualizované pohledy na Státní zámek Bučovice ovlivněné záměrem

- hydrogeologickou studii, která posoudí vliv záměru na podzemní apovrchové vody v okolí záměru

- časový sled prací na realizaci záměru

- posouzení, zda může realizací stavby dojít k ohrožení památnýchstromů ČR, část stromořadí - Jírovcová alej na Zámecké ulici v Bučovicích

- podrobnější popis dříve sledovaných variant s uvedením hlavníchdůvodů (i z hlediska životního prostředí) pro jejich výběr resp. odmítnutí.

- posouzení povodňového ohrožení příslušné části intravilánu města

- specifikování jímacích vrtů pro tepelné zásobování

- posouzení kapacitních předpokladů kanalizace ve srovnání sezpracovaným Generelem odvodnění města Bučovice


V lednu 2011 bylo uskutečněno jednání, na kterém vedení města Bučovice informovalo ŘSD o záměru vyhotovení vyhledávací studie přeložky silnice I/50 jižním obchvatem města Bučovice. Na základě těchto skutečností přistoupilo ŘSD k pozastavení další přípravy akce I/50 Bučovice, přeložka. 


Počátkem roku 2012 se ukazuje, že Jižní varianta obchvatu Bučovic je podle předběžných výsledků vyhledávací studie proveditelná. Vedení města zahajuje jednání s dotčenými orgány, Ředitelstvím silnic a dálnic a zástupci Jihomoravského kraje.

 

Zastupitelstvo města Bučovice schválilo na svém 16. zasedání konaném dne 17.6.2013 územní rezervu pro varianty J a L v rámci přeložky silnice I/50 Bučovice  obchvat.

Odbor územního plánování, rozvoje a investic uveřejnil grafickou podobu tras předmětných variant J a L a přehled ostatních variant, které v rámci vyhledávací studie město řešilo.

http://www.bucovice.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=1516&id=15427&n=vyhledavaci%2Dstudie%2Dsilnice%2Di%2D50%2Dbucovice%2Dobchvat2.12.2015 byla na stránkách města Bučovice zveřejněna PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

ke studii technické účelnosti a proveditelnosti (STÚP), silnice I/50 Bučovice - obchvat, varianta J včetně situační mapy.

http://www.bucovice.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=1516&id=21914&n=silnice%2Di%2D50%2Dbucovice%2Dobchvat%2D2015návštěvníků stránky
celkem64 664